Polityka prywatności
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.zext.com.pl/sklep. (Polityka Prywatności).
 2. Definicje
  • Sprzedawca - ZeXt sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 8/5 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000183550, o kapitale zakładowym 500 000 PLN, NIP 5262735254, REGON   01561486800000
  • Użytkownik – każda osoba, identyfikowana za pomocą numeru IP oraz plików Cookies, która odwiedza stronę www Sklepu.
  • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zext.com.pl/sklep
  • Regulamin - regulamin Sklepu ZeXt.
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  • Konto Klienta - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  • Formularz kontaktowy - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający kontakt ze Spółką.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Usługodawca, tj.: „ZeXt sp. z.o.o.” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 8/5, 00-532 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183550, o numerze NIP 5262735254, o numerze REGON 01561486800000, o numerze rejestrowym GIOŚ E0002888W, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 zł.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych (w szczególności w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 5. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikowi praw należy skontaktować się ze Spółką:
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego
  • pod numerem telefonu 22 783 39 52
  • z Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres: odo@zext.com.pl.

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Rejestracja konta Klienta

Zakres zbieranych danych. W celu rejestracji nowego Konta Klienta Spółka zbiera dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Zbieramy również historię zamówień, szczegóły zamówionych produktów oraz prowadzimy statystykę.

Podstawa prawna. Każdy klient przy rejestracji nowego konta klienta jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, w których wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO.

 1. Obsługa i realizacja zamówień

Zakres danych. W tym celu Spółka może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika, takie jak: w przypadku Rezerwacji - imię i nazwisko, adres - w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Klienta w Sklepie lub w trakcie kontaktu Sklepu z Klientem.

Podstawa prawna. Przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy pomiędzy Spółką, a osobą, której te dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu

Zakres zbieranych danych. W tych celach Spółka może przetwarzać dane osobowe dotyczące aktywności Klienta w naszym Sklepie. Są to informacje dotyczące odwiedzanych stron i podstron serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania klienta, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu Spółka może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Klienta, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres dane dotyczące korzystania z naszych usług lub zamówionych towarów, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, rozpatrywanie reklamacji

Zakres danych. W tym celu Spółka może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Klienta w Profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, historię zamówień będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

 1. Marketing produktów i usług

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Klienta przy utworzeniu Konta Użytkownika, statystykę zamówień oraz dane dotyczące aktywności Klienta w Sklepie rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików Cookies.

Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie, odwiedziny na głównych stronach Sklepu i jego podstronach, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność Klienta związana z naszą komunikacją mailową z pracownikami Sklepu

Profilowanie. Powyższe dane są wykorzystywane przez Spółkę do stworzenia Profilu Klienta, odpowiadającego jego zainteresowaniom i preferencjom zakupowym. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowywane są informacje marketingowe dotyczące produktów i usług Spółki, które mogą zainteresować Klienta.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Sklepem Spółka wykorzystuje usługi dostawców zewnętrznych. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Sklep. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta w Sklepie.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

 1. Równowaga Interesów. Po zważeniu interesu Spółki oraz interesów, praw i wolności Klientów spółka uznała, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w prywatność Klientów. W toku ważenia interesów, praw i wolności Spółka uwzględniła następujące okoliczności:
  • Klienci wyrazili chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email, a zatem uznaliśmy, że mogą rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do nich tego rodzaju komunikaty;
  • Profilowanie Klienta odbywa się na podstawie historii jego zamówień oraz podanych przez niego danych, a także informacji, które przekazuje do naszego Sklepu wykorzystując pliki Cookies. Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Spółkę wiąże się ze stosowaniem ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, Poz. 1445).
 2. Spółka gwarantuje wdrożenie odpowiednich gwarancji ochrony prywatności Klienta, a mianowicie:
  • Spółka nie zbiera ani nie przetwarza danych wrażliwych dotyczących Klientów.
  • Spółka korzysta jedynie z danych dotyczących aktywności Klienta w Sklepie. Zbierane są dane dotyczące produktów oraz ofert, które są dla niego interesujące, nie zaś informacje o jego działaniach na innych stronach www.
  • Szanujemy wolę Klienta i ułatwiamy my realizację jego praw zagwarantowanych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Spółka gwarantuje możliwość wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową, z poziomu ustawień Konta Klienta, jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości e-mail. Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikatów jest traktowane jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.
 3. Składanie zamówienia. W przypadku, gdy składane jest zamówienie Spółka przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne dla jego realizacji. Udostępnia je również firmie kurierskiej lub poczcie w celu realizacji dostawy zamówienia, w tym momencie administratorem danych osobowych zostaje firma kurierska lub poczta. Spółka zachowuje dane osobowe na cały okres trwania umowy oraz okres trwania gwarancji, w celu realizacji uprawnień Klienta do egzekwowania gwarancji.
 4. Udostępnianie dalej danych osobowych Klientów. Spółka przekazuje dane osobowe Klientów następującym kategoriom odbiorców:
  • Firmy kurierskie i spedycyjne. Spółka przekazuje dane osobowe klienta firmom kurierskim i spedycyjnym oraz poczcie, z którymi współpracuje w celu realizacji dostaw zamówionych przez Klientów produktów. Firmy te przetwarzają dane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Aktualną listę firm kurierskich i spedycyjnych można znaleźć tutaj.
  • Dostawcy usług. Spółka przekazuje dane osobowe dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu Sklepu.
  • Dostawcy usług, którym Spółka przekazuje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają jej poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzysta Spółka, znajduje się tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.
  • Podmioty przetwarzające. Spółka korzysta z usług z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe Klientów wyłącznie na jej polecenie. Dostarczają oni system do wysyłki wiadomości email, systemy do marketingu online, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
  • Administratorzy. Spółka korzysta z Dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jej polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkownika. Świadczą oni na rzecz spółki usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.
  • Lokalizacja. Dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Dostawcy znajdujący się poza obszarem EOG gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych wynikający z szeregu porozumień między Unią Europejską a państwami trzecimi, w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
  • Organy państwowe. Spółka zobowiązuje się udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności prokuratury, Policji, GIODO, UOKiK, URE.
 5. Przechowywanie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres posiadania Konta w Sklepie dla celów realizacji zamówień oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.
  • W przypadku usunięcia Konta dane Klienta zostaną usunięte, z wyjątkiem szczegółów dotyczących zamówień i dowodów sprzedażowych. Te dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za produkty i usługi zakupione w Sklepie. Wymóg ten wynika z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
  • Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.
 6. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Spółka ZeXt zapewnia realizację uprawnień Użytkownika określonych w przepisach o ochronie danych osobowych (w szczególności w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
  • Spółka gwarantuje realizację tych praw poprzez zgłaszanie żądań w Formularzu Kontaktowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwe jest również dokonanie zmian w ustawieniach Konta skutkującymi cofnięciem zgód na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych.
  • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: odo@zext.com.pl, zadzwonić pod numer telefonu 227823952 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.
 7. Prawo do cofnięcia zgody Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Każdy Użytkownik ma prawo cofnąć wszystkie zgody, których udzielił w momencie założenia Konta lub podczas korzystania ze Sklepu.

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będzie miało skutek od momentu wycofania zgody i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie przez Spółkę danych przed cofnięciem zgody, jeżeli dane były przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Cofnięcie zgody może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu lub ograniczyć te funkcjonalności, które mogą być wykonywane jedynie za zgodą Użytkownika - realizacja zamówień, obsługa reklamacji.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Podstawa prawna: art. 21 RODO. Użytkownik Sklepu może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych, w tym profilowania, także w momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Spółki.
  • W sytuacji, gdy sprzeciw wobec wykorzystywania danych okaże się zasadny, Spółka usunie dane Użytkownika wobec wykorzystywania których wniósł sprzeciw. 
 2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych wykorzystywanych przez Spółkę. Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie skutkowało również usunięciem Konta Klienta.

 • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • Wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika;
  • Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  • Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Spółka rezerwuje sobie prawo do zachowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
 1. Prawo dostępu do danych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
  Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych Podstawa prawna: art. 16 RODO

Każdy Klient posiada prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać z poziomu Konta Klienta. W odniesieniu do pozostałych danych, zbieranych poza Kontem Klienta, Użytkownik ma prawo żądać od Spółki sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli są one niekompletne.

 1. Prawo do przenoszenia danych. Podstawa prawna: art. 20 RODO

Każdy Użytkownik ma prawo otrzymać od Spółki swoje dane osobowe i przekazać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Może również żądać, aby Spółka przesłała dane osobowe w jego imieniu, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Dane osobowe zostaną udostępnione w postaci pliku w formacie csv.
 1. Realizacja żądań Użytkowników

Spółka zastrzega sobie prawo do realizacji żądań Użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania. Jeżeli z przyczyn technicznych lub z uwagi na złożoność lub liczbę żądań zachowanie tego terminu będzie niemożliwe, Spółka wykona je w ciągu kolejnych 2 miesięcy. Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany o planowanym przedłużeniu terminu.   

 1. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
  • Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać skargi, zapytania i wnioski dotyczące wykorzystywania przez Spółkę jego danych osobowych oraz realizacji uprawnień przysługujących mu w związki z przestrzeganiem polskiego i europejskiego prawa.
  • Na wszelkie działania Spółki w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Bezpieczeństwo danych osobowych. Sklep wykorzystuje szyfrowaną transmisję danych (SSL) potwierdzoną certyfikatem, co zapewnia ochronę danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, a także utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Klienta przez nieupoważnione strony.
 2. Wykorzystanie plików Cookies. Spółka wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  • dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  • tworzenie statystyk oglądalności strony głównej oraz podstron Sklepu,
  • personalizację przekazów marketingowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 • W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
 • Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Wspomnianych zmian Klient może dokonywać samodzielnie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, w szczególności poprzez blokowania automatycznej obsługi plików Cookies lub każdorazowym informowaniu o ich zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
 • Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie lub uniemożliwić korzystanie z niego.
 • W sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Spółki, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Pełna lista usługodawców, z których usług korzysta Spółka znajduje się tutaj.
 1. Zmiany w polityce prywatności. Spółka rezerwuje sobie prawo do zmieniania i uzupełniania Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pośrednictwem strony www, a w przypadku istotnych aktualizacji również za pomocą informacji wysyłanych na podany przy tworzeniu Konta adres email. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.
Nowości
Nowości w ofercie ZeXt
Naświetlacz LED MHD 200W 6400K IP65
Naświetlacz LED MHD 200W 6400K IP65
314,49 zł 255,68 zł
szt.
Naświetlacz LED MHD 50W 6400K IP44 PIR
Naświetlacz LED MHD 50W 6400K IP44 PIR
108,99 zł 88,61 zł
szt.
Naświetlacz LED MHD 30W 6400K IP44 PIR
Naświetlacz LED MHD 30W 6400K IP44 PIR
87,99 zł 71,54 zł
szt.
Naświetlacz LED MHD 30W 6400K IP65
Naświetlacz LED MHD 30W 6400K IP65
56,49 zł 45,93 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl